İptal ve İade Koşulları

1.     CAYMA HAKKI

a.     ALICI; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 9.maddesi gereği mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu sözleşmenin ekinde yer alan iade formunu kullanarak cayma hakkını kullanabilir. (EK:1-Cayma Hakkı Nedeniyle İade Formu)

 

b.     Cayma hakkına ilişkin sürenin hesabında;

 • Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 • Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 • Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

 

c.      Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. ALICI cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimini bu süre içerisinde SATICI'ya yöneltmiş olması gerekmektedir. ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen her hangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir ve ALICI bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

 

d.     Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI'ya web sitesi üzerinden, iadeli taahhütlü posta, faks, e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. ALICI, cayma hakkını kullanması halinde aşağıdaki bilgi ve belgeleri eksiksiz yerine getirecektir.

 • ALICI'nın talep ettiği Kişiye/Kuruma veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 

 • Cayma Hakkı Kullanım Formu,

 

 • İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak

 

e.     ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 13.maddesi gereği cayma hakkını kullandığını SATICI'ya bildirdiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI'ya göndermek zorundadır. SATICI, ALICI tarafından cayma hakkına konu mal veya hizmet kendisine teslim edilmeden bedelinin iade etmeme hakkına sahiptir. ALICI, cayma hakkına konu mal veya hizmeti Mesafeli Satış Yönetmeliği ve işbu sözleşmedeki hükümlere göre SATICI'ya süresinde iade etmez ise SATICI her türlü zarar ve ziyanını ALICI'dan talep ve tahsil edebilir.

 

f.       SATICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 12.maddesi gereği ALICI'nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde tahsil ettiği tüm ödemeleri ALICI'ya iade etmekle yükümlüdür.

 

g.      ALICI'nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

h.     Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir, bu tutar ALICI'dan tahsil edilir veya kendisine yapılacak ödemeden takas-mahsup edilir.

 

i.       SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET

Ad-Soyad/Unvan       : Altıntaş Yatırım ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adres                          : İzzet Paşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Biz Cevahir İş Merkezi No:158/1 Şişli-İstanbul

Mersis/Mernis No     : 0065084153200001

Telefon/Faks              : T: 0 212 416 77 40 - F: 0 212 416 77 43

E-Posta Adresi                       : info@homerosoliveoil.com

 

 

2.   CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

a.   27.11.2014 tarihli resmi gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15.maddesi gereği aşağıdaki hallerde Cayma Hakkı KULLANILAMAZ.

 • ALICI'nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler

 

 • Çabuk bozulabilen veya son kullanım tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler

 

 • Teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan, iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler

 

 • Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallaara ilişkin sözleşmeler

 

 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisiyar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler

 

 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler

 

 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmmesine ilişkin sözleşmeler

 

 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler

 

 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI'nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler

 

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI'nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler

 

 

CAYMA HAKKI NEDENİYLE İADE FORMU

EK:1

SATICI

 

Adresi

 

Telefon-Faks

 

E-Posta

 

Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

ALICI Ad-Soyad/Unvan

 

Adres

 

Sipariş Tarihi

 

Teslim Tarihi

 

Cayma Hakkına Konu Mal veya Hizmet

 

 

 

 

 

Cayma Hakkına Konu Mal veya Hizmet Bedeli

 

Tarih

 

ALICI İmza (Sadece Fiziken Gönderilenlerde)